Pioneer, DEH-S120UBG CD RDS magnetola su USB, Aux įėjimu, FLAC

ubudu

Kaina su nuolaida €89,00 Kaina €109,00

Pristatymo kaina paskaičiuojama apmokėjimo metu.

Paprastas CD grotuvas DEH-S120UBG. Ši, lengvai perprantama magnetola leidþia klausytis mëgstamos muzikos iš CD-R/RW ar FM radijo stoèiø. Ji taip pat gali atkurti MP3, WMA, WAV ir FLAC garso failus iš bet kokiø muzikos šaltiniø per magnetolos priekyje esanèià USB jungtá ar AUX áëjimà. Android Media Access funkcija leidþia patogiai naršyti po telefone esanèius garso failus ir klausytis muzikos tuo pat metu ákraunant baterijà. DEH-S120UBG integruotas MOSFET stiprintuvas atkuria muzika 4 x 50 W galingumu. Jei to nepakanka, visuomet galite prijungti papildomus garso sistemos komponentus, tokius kaip þemø daþniø kolonëlæ ar papildomà stiprintuvà priekiniams ir galiniams garsiakalbiams per linijinius išėjimus (RCA).

Aukštos kokybës garso failø grojimas
Dël grotuvo galimybës atkurti FLAC failus jûs gaunate geriausià kokia tik ámanoma garso kokybæ iš automobilinës magnetolos.
Aiškus vaizdas ekrane
Patobulintame, platesnio matomumo kampo ekrane matomas didesnio kontrasto vaizdas leidþiantis aiškiai perskaityti informacijà tiek iš vairuotojo, tiek iš keleivio sëdynës.
Skaito praktiškai bet kokius formatus
Prijunkite prie magnetolos bet kokius árenginius per jos priekyje esanèià USB jungtá ar AUX áëjimà ir klausykitës savo mëgstamos muzikos.
Pagrindinës savybës  
Maksimalus galingumas MOSFET 50W x 4
Radijo imtuvas RDS FM/AM (24 stoèiø atmintis)
Groja  • Iš CD/-R/-RW: MP3, WMA, WAV garso failus
• Iš USB: MP3, WMA, WAV ir FLAC garso failus
• Iš kitų muzikos šaltinių per priekyje esančią Aux jungtį
Priekinis skydelis Nuimamas
Mygtukų apšvietimas Žalias
Pritildymas skambant mob. telefonui Taip
Energijos taupymo režimas Taip
 
Ekranas  
Kirilicos simboliø rodymas Taip
Ekrano tipas Plataus matomumo kampo 1 juostos VA LCD ekranas
Apšvietimo efektai
Apšvietimo laikmatis
Šviesumo valdymas 10 žingsnių
Jungtys  
Aux įėjimas Priekyje
Tiesioginis žemų dažnių kolonëlës pajungimas (DSD)
Áëjimas valdymui ant vairo
Linijiniai (RCA) išëjimai 1 (Galas arba þemø dažnių kolonëlë)
USB jungtis Priekyje, apšvieèiama USB jungtis
Suderinamumas su Android  
Android Media suderinamumas
Suderinamos kartos Palaikomi Android telefonai su Android V4.1 ir aukštesne OS versija (Android V4.1 versijai reikalinga atsisiųsti programėlę Pioneer App)
Palaikomos funkcijos • Muzikos atkûrimas
• Baterijos krovimas
Radijo imtuvo savybës  
Radijo duomenø sistema (RDS)
Eismo pranešimai (TA)
Geriausiø stoèiø atmintis (BSM)
Automatinë alternatyviø daþniø paieška (AF)
Automatinë/rankinë radijo stoèiø paieška
Paieška pagal programos tipà (PTY)
CD grotuvo savybës  
CD tekstas
MP3 teksto rodymas (ID3 þymos 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4)
Paskutinës pozicijos atmintis (LPM)
Grojimas bet kuria tvarka
Garso savybës  
Automatinis harmonijos atstatymas (ASR)
Grafinis ekvalaizeris 5 juostų grafinis ekvalaizeris
Aukštų dažnių filtras Taip
Žemų dažnių filtras Taip
Nepriklausomas garso šaltinių valdymas (SLA)
 

Gamintojas: Pioneer Corporation, Japonija